પ્રમુખશ્રી
શ્રી વર્ષાબેન એચ. પટેલ
 
     
 
 
     
 
 
 
 
નગરપાલિકાના સભ્યશ્રીઓની યાદી:
 
 
 
|
|
|
|
|
 
 
Powered By